Algemene voorwaarden

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Crafts by Cloud zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Crafts by Cloud worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Crafts by Cloud ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen van Crafts by Cloud zijn vrijblijvend en Crafts by Cloud behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Crafts by Cloud. Crafts by Cloud is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Crafts by Cloud dit mee binnen vijf (5) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro, inclusief BTW en inclusief handelingskosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. De prijzen kunnen per product in dezelfde categorie verschillen. Dit is afhankelijk van de kostprijs van de materialen die gebruikt worden.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen tien (10) dagen na factuurdatum.
3.3 Betaling kan geschieden per vooruitbetaling. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Crafts by Cloud.
3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn kan Crafts by Cloud bepalen of de bestelling al dan niet wordt geannuleerd.
3.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen vijf (5) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Crafts by Cloud.                                                                  3.6 ‘Custom made’ (=levering naar uw wens) bestellingen zijn duurder dan de webshop-prijzen. Crafts by Cloud zal deze prijs bepalen en voor uitvoer met u overleggen.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Crafts by Cloud opgegeven levertijden te weten; voor artikelen die op voorraad zijn geld een levertijd van 3 tot 5 werkdagen. Voor artikelen die niet op voorraad zijn zal Crafts by Cloud u hier tijdig van op de hoogte stellen en u de mogelijkheid bieden om de overeenkomst te ontbinden of een nieuwe levertijd met Crafts by Cloud over een te komen. Bij ontbinding van de overeenkomst worden reeds betaalde bedragen binnen 30 dagen teruggestort.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Crafts by Cloud verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten
6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Crafts by Cloud geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 Crafts by Cloud garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Retourneren / Recht van retour
7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Crafts by Cloud daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) dagen (weekend meegerekend) na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis te geven.
7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Crafts by Cloud de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten indien op voorraad.
7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Crafts by Cloud te retourneren. Hierbij gelden de volgende voorwaarden: het artikel mag niet gebruikt zijn en moet onbeschadigd en compleet in de originele verpakking worden teruggestuurd. De kosten voor retourzendingen komen voor uw rekening.

Artikel 9. Bestellingen / communicatie
9.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Crafts by Cloud, dan wel tussen Crafts by Cloud en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Crafts by Cloud, is Crafts by Cloud niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Crafts by Cloud.

Artikel 10. Overmacht
10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Crafts by Cloud in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Crafts by Cloud gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Crafts by Cloud kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen
11.1 Indien u aan Crafts by Cloud schriftelijk opgave doet van een adres, is Crafts by Cloud gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Crafts by Cloud schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
11.2 Wanneer door Crafts by Cloud gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Crafts by Cloud deze Voorwaarden soepel toepast.
11.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Crafts by Cloud in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Crafts by Cloud vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 Crafts by Cloud is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

Artikel 13. Auteursrecht / Copyright
13.1 Op alle afbeeldingen of gedeelten van afbeeldingen die op deze website beschikbaar zijn zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur is vermenigvuldiging van afdrukken of complete tekstgedeeltes van gedownloade documenten bestanden / fotografieën op basis van het auteursrecht ten strengste verboden. Dit geld ook op alle producten die aanwezig zijn, deze mogen niet worden nagemaakt.

Bedankt voor het lezen van de algemene voorwaarden!